VERITELIA

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva priamo súdnemu exekútorovi. Voľba súdneho exekútora prináleží oprávnenému, inými slovami môžete si zvoliť, ktorý súdny exekútor exekúciu vykoná.

Podmienky, ktoré musia byť splnené pri podaní návrhu
 • oprávnený disponuje niektorým z exekučných titulov podľa ustanovenia § 41 Exekučného poriadku (napr.  notárska zápisnica s doložkou vykonateľnosti)
 • povinný dobrovoľne nesplnil povinnosť, ktorá mu bola uložená exekučným titulom
Návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať
 • označenie súdneho exekútora, ktorému je návrh adresovaný
 • označenie osoby, ktorá návrh podáva
 • označenie veci, ktorej sa návrh týka a čo navrhovateľ návrhom sleduje
 • presné označenie účastníkov exekučného konania (oprávneného a povinného)
  • u fyzickej osoby – meno, priezvisko, bydlisko, údaj o štátnom občianstve
  • u právnickej osoby – názov alebo obchodné meno, sídlo, IČO
 • presné označenie exekučného titulu (označenie uvedené v záhlaví notárskej zápisnice a dátum jej vyhotovenia)
 • vymedzenie vymáhaného nároku

K návrhu na vykonanie exekúcie je potrebné pripojiť exekučný titul.