Výhody spolupráce s našim exekútorským úradom

Exekútorský úrad tvorí mladý a dynamický kolektív s právnickým a ekonomickým vzdelaním a dlhoročnými skúsenosťami. Disponujeme najmodernejšou telekomunikačnou, počítačovou a kancelárskou technikou, vrátane softvérového vybavenia. V rokoch 2007 až 2012 sme investovali viac ako 200 000 euro do modernizácie exekútorského úradu, čo výrazne prispelo k zvýšeniu našich možností pri zisťovaní pomerov povinných (dlžníkov) a malo pozitívny vplyv na rýchlosť spracovania návrhov na vykonanie exekúcie, ich počet (graf), ako aj na vymožiteľnosť pohľadávok.

Vývoj počtu exekúcií od roku 2005

 

Sme schopní niekoľkokrát v roku preveriť majetkové pomery všetkých povinných (aktuálne okolo 13 000 subjektov!) a sme schopní rýchlo postihnúť majetok povinného, ktorý podlieha exekúcii – spravidla už do 14 dní od získania informácie! Pravidelne vykonávame lustrácie majetkových pomerov v bydlisku resp. sídle povinného, ktorého kontaktujeme aj telefonicky, mailom a formou SMS.

Čo nás charakterizuje?
 • mladý, dynamický kolektív so zodpovedajúcim vzdelaním a skúsenosťami, ktorý pracuje rýchlo, razantne, zodpovedne ale zároveň slušne,
 • náš vzťah k účastníkom exekučného konania, ako aj tretím osobám, je korektný, založený na úcte človeka k človeku, s rešpektovaním a zachovávaním jeho práv,
 • rešpektujeme princíp rovnosti účastníkov, žiadneho z účastníkov konania nezvýhodňujeme ani nediskriminujeme vzhľadom na jeho rasu, pohlavie, vek, majetkové pomery, náboženské, politické či iné presvedčenie,
 • zodpovedný prístup ku každému exekučnému konaniu bez ohľadu na výšku vymáhanej pohľadávky,
 • ochrana osobných údajov, zachovávanie mlčanlivosti,
 • bezodkladné poskytovanie informácií o stave exekučného konania,
 • bezodkladné poukazovanie vymožených finančných prostriedkov, spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie do zápisnice,
 • pôsobnosť na území celej SR,
 • vymáhanie pohľadávok v akejkoľvek výške a mene,
 • finančné zázemie,
 • moderná kancelárska a telekomunikačná technika,
 • kvalitné softwarové vybavenie,
 • dostatočný počet motorových vozidiel.