Súdny exekútor Mgr. Martin Petruška

Exekútorský úrad Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor

Na základe rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vykonávam ako súdny exekútor exekučnú činnosť v súlade so zákonom č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov na Exekútorskom úrade Humenné, so sídlom na ulici Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné.

Vysokoškolské právnické vzdelanie som absolvoval na právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Od roku 2005 sa aktívne venujem exekučnej činnosti, mojim cieľom je maximálna vymožiteľnosť pohľadávok klientov. Na dosiahnutie uvedeného cieľa som vybudoval silný a stabilný pracovný tím, ktorí presadzuje moderné postupy práce, využíva všetky formy elektronickej komunikácie a disponuje špičkovou kancelárskou a výpočtovou technikou. Každý rok investujem do ďalšieho rozvoja 1/5 dosiahnutých príjmov.

Exekútorský úrad Mgr. Martin Petruška
Súdny exekútor Mgr. Martin Petruška
Exekútorský úrad Mgr. Martin Petruška
Exekútorský úrad Mgr. Martin Petruška

 
Predmetom činnosti súdneho exekútora je vymáhanie pohľadávok na základe rozhodnutí súdov a iných orgánov a realizácia exekúcií na nepeňažné plnenia v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí (ďalej len “exekučná činnosť”). Za podmienok stanovených zákonom môže exekútor vykonávať aj ďalšiu činnosť.

Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydaným i na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní. Exekútor riadi činnosť exekútorského úradu, ktorý v jeho mene plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením exekučnej činnosti.

V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.