Exekútorský úrad

Exekútorský úrad

Exekútorský úrad disponuje najmodernejšou telekomunikačnou, počítačovou a kancelárskou technikou, vrátane softwarového vybavenia. Máme uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti.

Pri výkone exekučnej činnosti kladieme dôraz na tímovú prácu a vysokú profesionalitu, prijímame každý návrh na vykonanie exekúcie bez ohľadu na výšku vymáhanej pohľadávky. Každému návrhu sa zodpovedne venujeme. Pri svojej práci sa snažíme predchádzať konfliktným situáciám a hľadať vždy najvhodnejšie riešenia smerujúce k vymoženiu pohľadávky. Pri voľbe spôsobu vykonanie exekúcie prihliadame najmä na rýchlosť a hospodárnosť exekučného konania. Dohodu o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky uzavierame len s písomným súhlasom oprávneného a len vtedy, ak účel exekúcie nie je možné dosiahnuť iným spôsobom.

O priebehu exekučného konania poskytujeme oprávnenému v pravidelných časových intervaloch písomné informácie. Oprávnený má možnosť v úradných hodinách v sídle exekútorského úradu priamo nahliadnuť do exekučného spisu a presvedčiť sa o realizovaných šetreniach a úkonoch smerujúcich k vymoženiu pohľadávky a tiež navrhnúť postup, ktorý by umožnil rýchle a úspešné skončenie exekučné konanie.
Náš Exekútorský úrad zisťuje majetkové pomery povinného a ďalšie informácie o povinnom prostredníctvom:

 • Sociálnej poisťovne
 • Zdravotnej poisťovne
 • Registra obyvateľov SR
 • Obchodného vestníka
 • Dopravného inšpektorátu
 • Daňového úradu
 • Správy katastra
 • Výpisu z univerzálneho registra
 • Výpisu zo živnostenského registra
 • Výpisu z obchodného registra
 • Bánk pôsobiacich v SR
 • Poisťovní pôsobiacich v SR
 • Centrálneho depozitára cenných papierov
 • Slovenskej pošty
 • Orgánov telekomunikácií
 • Priameho kontaktu s povinným
 • Starostu obce, orgánov mesta
 • Obchodných partnerov povinného