Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súdny exekútor: Mgr. Martin Petruška, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné, IČO: 37947613, oznamuje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie c. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj „Nariadenie“ ), a zákona č. 18/201 8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“), nasledovné skutočnosti súvisiace so spracovaním osobných údajov.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV