Vyhláška MSSR č. 288/1995

Vyhláška MS SR č. 288/1995 Z.z. ustanovuje výšku odmeny súdneho exekútora, náhrady jeho hotových výdavkov, náhrady za stratu času a spôsob ich určenia, ako aj výšku primeraného preddavku na odmenu súdneho exekútora a na náhradu jeho hotových výdavkov za činnosť podľa osobitného zákona /zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Súdnemu exekútorovi patrí odmena za
  • výkon exekučnej činnosti
  • pri exekúcii na peňažné plnenie
  • pri exekúcii na nepeňažné plnenie
  • ďalšiu činnosť podľa zákona za
  • spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie do zápisnice na požiadanie oprávneného,
  • prijímanie peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie,
  • doručovanie súdnych písomností a mimosúdnych písomností, ak tak ustanoví osobitný zákon
  • vykonávanie inej činnosti na základe poverenia súdu alebo ak tak ustanoví osobitný zákon
  • manipuláciu so spismi.

Súdnemu exekútorovi patrí popri odmene náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri výkone exekučnej činnosti.

Základom na určenie odmeny súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je výška vymoženej pohľadávky, ak ďalej nie je ustanovené inak.

Ak však ide o exekúciu na podklade exekučného titulu, v ktorom sa oprávnenému priznáva právo na opakujúce sa dávky, základom na určenie odmeny súdneho exekútora je trojročné plnenie.

Odmena súdneho exekútora je 20% zo základu na jej určenie, najmenej však 33,19 eura a najviac 33 193,92 eura.

Ak súdny exekútor upustí od vykonávania exekúcie podľa § 46 ods. 3 Exekučného poriadku, patrí mu 50% z odmeny vypočítanej podľa predchádzajúceho odseku.

V odmene súdneho exekútora je zahrnutá aj náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou.

Základ na určenie odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.

Ak predmetom konania je nárok na zaplatenie v cudzej mene a ak tomu nebránia osobitné predpisy, môže byť odmena súdneho exekútora aj v tejto mene.
Odmena za zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti
Odmena za zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti je 33,19 eura za každú takto zexekvovanú nehnuteľnosť.

 

ODMENA ZA VÝKON EXEKUČNEJ ČINNOSTI PRI EXEKÚCII NA NEPEŇAŽNÉ PLNENIE

Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti

Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti je 165,97 eura za každú vypratanú nehnuteľnosť alebo jej časť.

Ak súdny exekútor pri vykonávaní exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti vypratáva aj príslušenstvo nehnuteľnosti alebo jej časti, zvyšuje sa suma podľa predchádzajúceho odseku o 33,19 eura.

Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním bytu
Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním bytu alebo jeho časti je 165,97 eura za každý vyprataný byt alebo jeho časť.

Ak súdny exekútor pri vykonávaní exekúcie vyprataním bytu vypratáva aj vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali, zvyšuje sa suma podľa predchádzajúceho odseku bez ohľadu na ich počet o 33,19 eura.

Odmena za vykonanie exekúcie odobratím veci
Odmena za vykonanie exekúcie odobratím veci je 33,19 eura za každú odobratú vec, najviac však 165,97 eura za všetky odobraté veci na základe jedného exekučného titulu.

Ak však v exekučnom titule je určená hodnota odobratej veci, odmena súdneho exekútora za vykonanie exekúcie je 10% z tejto hodnoty, najmenej však 33,19 eura.

Ak sa súdnemu exekútorovi nepodarí vec odobrať a zabezpečí vec rovnakého druhu a rovnakej akosti, patrí mu odmena podľa predchádzajúcich odsekov.

Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa použije aj vtedy, ak vec, ktorú treba odobrať, má pri sebe niekto iný. Ak však ten nevydá vec dobrovoľne a súdny exekútor vykoná exekúciu prikázaním pohľadávky, výška jeho odmeny sa určí primerane podľa ustanovení o odmene za exekúciu na peňažné plnenie

Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci predajom
Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej hnuteľnej veci predajom patrí súdnemu exekútorovi odmena ustanovená za exekúciu predajom hnuteľných vecí (§ 5 ods. 1 a 2).

Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej nehnuteľnosti predajom patrí súdnemu exekútorovi odmena ustanovená za exekúciu predajom nehnuteľnosti (§ 5 ods. 1 a 2).

Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom
Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom je 99,58 eura za každú rozdelenú vec.

Odmena za vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov
Odmena za vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov je 99,58 eura.

 

ODMENA PRI VYLÚČENÍ SÚDNEHO EXEKÚTORA Z VYKONÁVANIA EXEKÚCIE A PRI ZASTAVENÍ EXEKÚCIE

Ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti najmenej 33,19 eura.

Paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 3,32 eura.

Paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti:
a) získanie poverenia na vykonanie exekúcie,
b) doručenie príkazu na začatie exekúcie,
c) doručenie upovedomenia o začatí exekúcie,
d) doručenie exekučného príkazu,
e) doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie,
f) doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní,
g) každé zisťovanie bydliska povinného,
h) každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného,
i) každé zisťovanie účtu povinného,
j) každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Pri exekučných úkonoch, ktoré súdny exekútor vykoná v čase od 18.00 h do 8.00 h alebo v deň pracovného pokoja alebo v deň pracovného voľna, patrí súdnemu exekútorovi odmena zvýšená o 50% zo základu odmeny (§ 14).

Ak súd zastaví exekúciu len čiastočne, pretože zastavenia exekúcie sa týka niektorý z dôvodov zastavenia len sčasti, pri určovaní odmeny súdneho exekútora sa postupuje podľa § 5 alebo podľa § 7 až 13.

Ak súdny exekútor pri exekúcii na peňažné plnenie vymôže časť pohľadávky pred jeho vylúčením z vykonávania exekúcie alebo pred jej zastavením, pri určovaní jeho odmeny sa postupuje podľa § 5 s tým, že základom na určenie tejto odmeny je výška vymoženej pohľadávky.

 

ZMLUVNÁ ODMENA

Súdny exekútor a oprávnený sa môžu dohodnúť vopred aj o zmluvnej odmene; túto odmenu uhrádza oprávnený. Tým nie je dotknutý nárok súdneho exekútora na odmenu určenú touto vyhláškou.

Zmluva podľa odseku 1 musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Súdny exekútor a oprávnený sa nesmú dohodnúť o zmluvnej odmene v inej ako ustanovenej forme.

Súdny exekútor sa môže dohodnúť s oprávneným, ktorý je devízovým cudzozemcom, o zmluvnej odmene v takej výške, aká je obvyklá v štáte jeho bydliska alebo sídla, alebo aká sa obvykle požaduje za obdobné právne služby v cudzine.

 

ODMENA ZA ĎALŠIU ČINNOSŤ

Odmena za poskytnutie súčinnosti pri vymáhaní pohľadávky.

Odmena za poskytnutie súčinnosti pri vymáhaní pohľadávky sa určuje pevnou alebo percentuálnou sumou; nesmie presiahnuť 50% z výšky vymáhanej pohľadávky.

Odmenu podľa predchádzajúceho odseku uhrádza súdnemu exekútorovi oprávnený.

Zmluva o odmene za poskytnutie súčinnosti pri vymáhaní pohľadávky musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

Odmena za prijímanie do úschovy.

Odmena za prijatie do úschovy je,
a) ak ide o listinu ………………………………… 13,28 eura,
b) ak ide o cenný papier, peniaze alebo
iné hnuteľné veci do 3 319,39 eura základu: 1,0%,
iné hnuteľné veci od 3 319,40 eura do 16 596,96 eura základu: 0,5%,
od 16 596,97 eura do 33 193,92 eura základu: 0,3%,
a nad 33 193,92 eura: 0,1%,
najmenej však ……………………………… 6,64 eura,
najviac však …………………………………. 663,88 eura.

Odmena za vykonávanie činnosti na základe poverenia súdu

O odmene súdneho exekútora za vykonávanie činnosti na základe poverenia súdu rozhodne súd.

Ak súd poverí súdneho exekútora doručením súdnych písomností, trovy doručenia sú hradené paušálnou sumou 6,64 eura za každú doručenú súdnu písomnosť.

Odmena za manipuláciu so spismi.

Odmena za
a) vydanie odpisu alebo potvrdenia zo spisov za každú aj začatú stranu vydaného textu je 0,66 eura,
b) nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú aj začatú hodinu je 1 euro,
c) požičanie spisu oprávneným osobám je 3,32 eura.

Odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice.

Odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice je 16,60 eura.

 

NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAVKOV

Súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky.

Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.

 

NÁHRADA ZA STRATU ČASU
Náhrada za stratu času patrí súdnemu exekútorovi pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom jeho exekútorského úradu alebo kancelárie, a za čas strávený na ceste do tohto miesta a späť.

Náhrada podľa odseku 1 je 0,66 eura za každú aj len začatú polhodinu.

 

PREDDAVOK NA TROVY EXEKÚCIE
Súdny exekútor má nárok na poskytnutie preddavku na odmenu za vykonanie exekučnej činnosti a na náhradu hotových výdavkov.

Výšku preddavku určuje súdny exekútor. Pri určovaní preddavku postupuje tak, aby nedochádzalo k preplatkom.

Preddavok na odmenu súdneho exekútora a na náhradu hotových výdavkov nesmie byť vyšší ako 50% z odmeny vypočítanej podľa tejto vyhlášky.