LEGISLATÍVA

Exekúcie, výkon rozhodnutí

585/2006
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Schválený: 24.10.2006 Účinný: 01.12.2006
 
405/2006
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
Schválený: 06.06.2006 Účinný: 01.07.2006
 
268/2006
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
Schválený: 19.04.2006 Účinný: 01.07.2006 Novelizovaný: 01.01.2009
 
646/2005
Zákon o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Schválený: 13.12.2005 Účinný: 30.12.2005
 
633/2005
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
Schválený: 05.10.2005 Účinný: 01.01.2006
 
341/2005
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Schválený: 24.06.2005 Účinný: 01.09.2005 Novelizovaný: 01.01.2006
 
125/2005
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. januára 2005 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 237 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Schválený: 10.01.2005 Účinný: 12.04.2005
 
613/2004
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Schválený: 28.10.2004 Účinný: 01.01.2005 Novelizovaný: 01.07.2008
 
608/2004
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
Schválený: 26.10.2004 Účinný: 01.12.2004
 
345/2004
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Schválený: 26.05.2004 Účinný: 15.06.2004 Zrušený: 01.01.2005
 
609/2003
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
Schválený: 03.12.2003 Účinný: 01.01.2004 Novelizovaný: 01.01.2012
 
589/2003
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Schválený: 03.12.2003 Účinný: 01.03.2004 Novelizovaný: 01.12.2009
 
514/2003
Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
Schválený: 28.10.2003 Účinný: 01.07.2004 Novelizovaný: 01.01.2013
 
356/2003
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Schválený: 04.07.2003 Účinný: 01.09.2003
 
32/2002
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Schválený: 18.12.2001 Účinný: 01.02.2002
 
291/2001
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Schválený: 04.07.2001 Účinný: 26.07.2001
 
171/2001
Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
Schválený: 12.05.2001 Účinný: 12.05.2001
 
415/2000
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. novembra 2000 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 41 ods. 3 a § 235 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Schválený: 15.11.2000 Účinný: 06.12.2000
 
367/1999
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Schválený: 23.11.1999 Účinný: 29.12.1999 Zrušený: 01.01.2012
 
280/1999
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Schválený: 22.10.1999 Účinný: 09.11.1999
 
219/1999
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré ďalšie zákony
Schválený: 24.08.1999 Účinný: 01.09.1999 Novelizovaný: 01.01.2012
 
72/1999
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
Schválený: 30.03.1999 Účinný: 01.05.1999 Novelizovaný: 31.07.2012
 
240/1998
Zákon o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Schválený: 13.05.1998 Účinný: 01.07.1998 Novelizovaný: 01.01.2004Zrušený: 01.01.2004
 
235/1998
Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony
Schválený: 01.07.1998 Účinný: 01.01.1999 Novelizovaný: 01.07.2011
 
228/1998
Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov
Schválený: 15.06.1998 Účinný: 01.08.1998 Novelizovaný: 01.06.2012
 
353/1997
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Schválený: 21.11.1997 Účinný: 01.01.1998
 
211/1997
Zákon o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Schválený: 02.07.1997 Účinný: 30.07.1997 Novelizovaný: 27.11.1998
 
89/1997
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia
Schválený: 25.02.1997 Účinný: 01.04.1997 Zrušený: 01.07.2006
 
-/1996
Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
 
288/1995
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
Schválený: 07.12.1995 Účinný: 16.12.1995 Novelizovaný: 01.01.2009
 
233/1995
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Schválený: 14.09.1995 Účinný: 01.12.1995 Novelizovaný: 18.01.2013
 
232/1995
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Schválený: 14.09.1995 Účinný: 01.12.1995