Odmena súdneho exekútora

Za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona /zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty/ zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty. Vyššie uvedené náklady uhrádza povinný.

Preddavok na odmenu exekútora a náhradu hotových výdavkov

Exekútor môže požadovať od oprávneného primeraný preddavok na odmenu a na náhradu hotových výdavkov. Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom, platiteľom preddavku je súd. Ak oprávnený nezloží preddavok na odmenu exekútora a na náhradu jeho hotových výdavkov v lehote určenej exekútorom, súd môže na návrh exekútora exekúciu zastaviť, to neplatí, ak oprávnený je oslobodený od platenia súdnych poplatkov.