Osobná návšteva exekútorského úradu

V prípade osobnej návštevy exekútora dodržiavajte úradné hodiny. Úrad v súčasnosti vedie niekoľko tisíc exekučných konaní, preto pred návštevou úradu dajte prednosť písomnej komunikácii, resp. dopytu na náš email.

Pri komunikácii s pracovníkmi úradu dodržiavajte, prosím, nasledovné pokyny:

 • oznámte spisovú značku Vašej exekučnej veci (napr. EX 123/2010)
 • predložte platný doklad totožnosti
 • oznámte, či Vám už našim úradom boli doručené nejaké dokumenty
 • oboznámte sa s obsahom dokumentov, ktoré Vám už boli našim úradom zaslané a pozorne si preštudujte poučenie
 • jasne formulujte Vaše požiadavky, ktoré máte záujem prerokovať.
 • dodržiavajte zásady slušnosti a zdvorilého správania.

Predovšetkým žiadame účastníkov exekučného konania, aby pri komunikácii s pracovníkmi nášho úradu dodržiavali zásady zdvorilého a slušného správania. Súdny exekútor, ani jeho zamestnanci nenesú žiadnu vinu na tom, že je proti povinnému vedená exekúcia pre vymoženie pohľadávky oprávneného. Exekútor je na základe poverenia súdu povinný vykonávať procesné úkony smerujúce k vymoženiu dlhu, prípadne k vynúteniu splnenia inej povinnosti. Osoby, ktoré sa budú správať hrubo alebo urážlivo, budú okamžite vykázané z priestorov exekútorského úradu, a to aj za asistencie príslušníkov Policajného Zboru SR.

Exekútor má pri výkone exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa a osoby ohrozujúce výkon jeho právomoci môžu byť stíhané za trestný čin útoku na verejného činiteľa podľa ust. § 323 Trestného zákona.

Rovnakou mierou zaručujeme účastníkom exekučného konania zdvorilé a slušné správanie zo strany pracovníkov exekútorského úradu. Vzťah k účastníkom exekučného konania, ako aj tretím osobám, je korektný, založený na úcte človeka k človeku, s rešpektovaním a zachovávaním jeho práv, rešpektujeme princíp rovnosti účastníkov, žiadneho z účastníkov konania nezvýhodňujeme ani nediskriminujeme vzhľadom na jeho rasu, pohlavie, vek, majetkové pomery, náboženské, politické či iné presvedčenie.

Prípadné sťažnosti na nevhodné správanie niektorého zamestnanca exekútorského úradu adresujte písomne priamo súdnemu exekútorovi na adresu: Exekútorský úrad Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné.

Všeobecné poučenie

 • Do exekútorského úradu môžu vstupovať len účastníci exekučného konania alebo iné osoby po predchádzajúcej dohode a v úradných hodinách.
 • Do priestorov exekútorského úradu je zakázaný vstup osobám pod vplyvom alkoholu, osobám pod vplyvom omamných a psychotropných látok.
 • Do priestorov exekútorského úradu je zakázané vnášať zbrane, strelivo a iné nebezpečné predmety. Výnimku majú iba príslušníci ozbrojených síl SR a príslušníci Policajného zboru.
 • Do priestorov exekútorského úradu sa vstupuje v slušnom oblečení a v nezašpinenej obuvi.
 • Osoba vstupujúca alebo pohybujúca sa v priestoroch úradu je povinná preukázať na výzvu exekútora alebo jeho zamestnanca svoju totožnosť.
 • Osoby pohybujúce sa v priestoroch exekútorského úradu sú povinné rešpektovať pokyny exekútora a jeho zamestnancov a zdržať sa všetkého, čím by narušili dôstojnosť v priestoroch úradu. Najmä nie je dovolené telefonovať, jesť, piť, fajčiť alebo hlasno rozprávať.
 • Klásť otázky a vyjadrovať sa je možné len so súhlasom alebo na pokyn súdneho exekútora alebo ním povereného zamestnanca exekútorského úradu. Slovný prejav musí byť primerane hlasitý a zrozumiteľný.

Tomu, kto by v rozpore s týmto poučením rušil poriadok v priestoroch exekútorského úradu alebo sa urážlivo správal, môže súd na návrh exekútora uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. Pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania súd môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur.