Ako zaplatiť dlžnú sumu

bezhotovostným prevodom

na depozitný účet súdneho exekútora č.ú.:2526482453/0200, vedený vo VÚB, a.s., vždy uveďte VS: (prostredníctvom variabilného symbolu identifikujeme platby od povinných v jednotlivých exekučných konaniach). Variabilný symbol je tvorený spisovou značkou bez lomky (napr. v exekučnej veci EX 354/2008 je variabilný symbol 3542008). Do popisu transakcie (resp. do správy pre príjemcu) je vhodné uviesť meno a priezvisko povinného a dátum narodenia.

hotovostným vkladom

na depozitný účet súdneho exekútora č.ú.:2526482453/0200, vedený vo VÚB, a.s. vždy uveďte VS: (prostredníctvom variabilného symbolu identifikujeme platby od povinných v jednotlivých exekučných konaniach). Variabilný symbol je tvorený spisovou značkou bez lomky (napr. v exekučnej veci EX 354/2008 je variabilný symbol 3542008). Do popisu transakcie (resp. do správy pre príjemcu) je vhodné uviesť meno a priezvisko povinného a dátum narodenia.

poštovým poukazom

na ktorejkoľvek pošte poštovým poukazom na účet súdneho exekútora:
2526482453/0200 vedený vo VÚB, a.s.
a pri vklade vždy uveďte:

 • K SPRAC. 3, REFERENČNÉ ČÍSLO: 020803892,
 • VS: Variabilný symbol je tvorený spisovou značkou bez lomky (napr. v exekučnej veci EX 354/2008 je variabilný symbol 3542008). Do správy pre adresáta je vhodné uviesť meno a priezvisko povinného a dátum narodenia. Pri platení týmto spôsobom je treba počítať s určitým časovým posunom odo dňa podania na pošte do pripísania finančných prostriedkov na depozitný účet súdneho exekútora.
 • podrobnosti na http://www.posta.sk/sluzby/postovy-poukaz-na-ucet#a1/. Vzor poukážky: Vzor poštovej poukážky
v hotovosti do pokladne

v sídle Exekútorského úradu Humenné v úradných hodinách

platby zo zahraničia
 • číslo účtu v elektronickom formáte IBAN: SK1402000000002526482453
 • číslo účtu v tlačovom formáte IBAN: SK14 0200 0000 0025 2648 2453 , Všeobecná úverová banka, a.s., www.vub.sk
 • identifikačné čísla, kódy banky, telefónne čísla banky:
  • IČD: SK7020000207
  • DIČ: 2020411811
  • Kód banky: 0200
  • Označenie banky: SUBA
  • SWIFT kód: SUBASKBX
  • Tel.: 0850 123 000 (v rámci SR)
  • Tel.: +421 484 141 212 (zo zahraničia)
  • E-mail: kontakt@vub.sk
  • Kontaktné centrum VÚB, a.s. je Vám k dispozícii 24 hodín denne

Po začatí exekučného konania je vhodné z evidenčných dôvodov poukazovať všetky platby na vyššie uvedený účet súdneho exekútora alebo v hotovosti do pokladne v sídle Exekútorského úradu. V prípade platby na účet oprávneného môžu vzniknúť problémy s identifikáciou platby a s výpočtom celkovej výšky dlhu a úrokov (súdny exekútor musí v takomto prípade vyčkať na písomné oznámenie o realizácii platby od oprávneného, čo môže zvýšiť riziko pokračovania exekúcie, v prípade, že takéto oznámenie nebude oprávneným doručené).

Pokiaľ neviete určiť presnú výšku dlžnej sumy, pošlite žiadosť o vyčíslenie dlžnej sumy poštou na adresu exekútorského úradu, prípadne pošlite dopyt na náš e-mail pričom uveďte spisovú značku (EX …/…), ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu každého dokumentu a uveďte Vaše meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a IČO. Zároveň nám oznámte telefonický kontakt, e-mailovú adresu a aktuálnu adresu, na ktorú žiadate doručovať písomnosti.
Uprednostnite dopyt zaslaný poštou alebo e-mailom pred osobnou návštevou exekútorského úradu čím ušetríte svoje peniaze a drahocenný čas.

Úhradu dlžnej sumy, ktorú ste realizovali na depozitný účet súdneho exekútora nám nemusíte oznamovať, ani e-mailom, ani telefonicky.

Po skončení exekučného konania zašleme všetkým inštitúciám, ktoré sme žiadali o blokáciu Vášho majetku alebo postihnutie príjmu (napr. Okresný dopravný inšpektorát, banka, platiteľ mzdy alebo iného príjmu, Správa katastra), oznámenie o skončení exekučného konania s výzvou na zrušenie blokácie. Uvedeným inštitúciám doručujeme písomnosti poštou, preto zrušenie blokácií môže trvať niekoľko dní (zvyčajne 7 -14).

Ak aj po uplynutí lehoty 14 dní po tom, čo ste v celom rozsahu uhradili pohľadávku, jej príslušenstvo a trovy exekúcie (alebo došlo k vymoženiu týchto súm súdnym exekútorom) máte blokovaný účet, vozidlo na Dopravnom inšpektoráte, blokovanú nehnuteľnosť bezodkladne nás kontaktujte, aby sme zistili dôvody takéhoto stavu a pomohli Vám vzniknutú situáciu bezodkladne vyriešiť.