Ako telefonovať do exekútorského úradu

  • do exekútorského úradu telefonujte v úradných hodinách
  • uveďte Vaše meno a priezvisko, spisovú značku exekúcie ( EX …./….. )
  • oznámte nám, aké dokumenty Vám už boli v priebehu exekučného konania doručené, pred telefonátom si ich dôkladne prečítajte a majte ich pred sebou
  • oznámte nám Vašu aktuálnu adresu
  • oznámte Vašu e-mailovú adresu a telefonický kontakt
  • stručne formulujte svoju požiadavku alebo žiadosť o informáciu
  • dobre si zapamätajte obsah rozhovoru, ak si dohodnete termín stretnutia, výšku a termín platieb urobte si dôsledné poznámky

Nepožadujte odpustenie dlhu alebo jeho časti, s takouto požiadavkou sa obráťte na oprávneného, prípadne jeho právneho zástupcu.

Nežiadajte nás o zrušenie blokácií Vášho majetku (ktorý v zmysle Exekučného poriadku podlieha exekúcii), o zrušenie vykonávania zrážok zo mzdy alebo iného príjmu, o odblokovanie Vašich účtov pokiaľ nie je vymožená celá pohľadávka oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie.

Ak na to nie sú vážne dôvody nežiadajte o telefonické spojenie priamo so súdnym exekútorom Mgr. Martinom Petruškom. Každé exekučné konanie je pridelené konkrétnemu zamestnancovi exekútorského úradu, preto všetky informácie a požiadavky smerujte na konkrétneho zamestnanca exekútorského úradu, ktorý ma pridelené Vaše exekučné konanie.

Neblokujte telefónnu linku opakovanými dotazmi na rovnakú tému, svoje požiadavky formulujte stručne a jasne, neoznamujte nám veci, ktoré vôbec nesúvisia s exekučným konaním, ani skutočnosti a dôvody, ktoré predchádzali samotnému exekučnému konaniu.

Nevolajte mimo úradných hodín.

Dodržiavajte zásady slušného správania. Prípadné verbálne útoky či vyhrážky budú zaznamenané a postúpené orgánom polície. Pracovník úradu je oprávnený hovory takéhoto charakteru okamžite ukončiť. Arogantné, vulgárne alebo hrubé správanie povinného dlhu nezbaví, ani neprinesie zníženie trov exekúcie a môže viesť k podaniu návrhu na uloženie poriadkovej pokuty súdom až do výšky 820 eur. Pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania súd môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur.