Ako minimalizovať výšku trov exekúcie

V lehote 14 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie (v lehote na podanie námietok proti exekúcii) uhraďte pohľadávku, jej príslušenstvo a trovy exekúcie spôsobom uvedeným v upovedomení o začatí exekúcie (rozhodujúci je deň pripísania sumy na depozitný účet súdneho exekútora alebo vyplatenia sumy v hotovosti do pokladne na Exekútorskom úrade)

V prípade, že nie ste schopný pohľadávku v uvedenej lehote uhradiť, kontaktujte exekútorský úrad a navrhnite spôsob splatenia dlhu. Ak v dôsledku nepriaznivej finančnej situácie požadujete postupné splácanie vymáhanej pohľadávky, navrhnite výšku a termíny jednotlivých splátok a zároveň predložte doklady preukazujúce nepriaznivú finančnú situáciu (napr. rozhodnutie o priznaní dávky v hmotnej núdzi).

V lehote určenej súdnym exekútorom vo výzve na poskytnutie súčinnosti podajte pravdivé a úplné vyhlásenie o majetku a príjme, ktorý podľa Exekučného poriadku podlieha exekúcii.
Na predvolanie súdneho exekútora sa v stanovenom termíne dostavte do sídla Exekútorského úradu; v prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete na predvolanie dostaviť, ospravedlňte svoju neúčasť a predložte doklad preukazujúci dôvod neprítomnosti (práceneschopnosť a pod.)

Vždy oznámte súdnemu exekútorovi Vašu aktuálnu adresu, mailový a telefonický kontakt. Ak sa zdržiavate inde ako v mieste Vášho trvalého pobytu, môžete písomne požiadať o zasielanie pošty na Vašu skutočnú adresu.