DLŽNÍCI

Prečítajte si dôsledne nasledujúce pokyny a informácie. Ich dodržiavaním môžete znížiť výšku trov exekúcie a vyhnúť sa mnohým problémom, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vedením exekúcie.

 

Ako zaplatiť dlh

Po začatí exekučného konania je vhodné z evidenčných dôvodov poukazovať všetky platby na uvedený účet súdneho exekútora alebo v hotovosti do pokladne v sídle Exekútorského úradu. V prípade platby na účet oprávneného môžu vzniknúť problémy s identifikáciou platby a s výpočtom celkovej výšky dlhu a úrokov (súdny exekútor musí v takomto prípade vyčkať na písomné oznámenie o realizácii platby od oprávneného, čo môže zvýšiť riziko pokračovania exekúcie, v prípade, že takéto oznámenie nebude oprávneným doručené)… čítať viac

Ako minimalizovať trovy

V lehote 14 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie /v lehote na podanie námietok proti exekúcii/ uhraďte pohľadávku, jej príslušenstvo a trovy exekúcie spôsobom uvedeným v upovedomení o začatí exekúcie (rozhodujúci je deň pripísania sumy na depozitný účet súdneho exekútora alebo vyplatenia sumy v hotovosti do pokladne na Exekútorskom úrade)… čítať viac

Návšteva úradu a telefonát

V prípade osobnej návštevy nášho úradu dodržiavajte úradné hodiny. Úrad v súčasnosti vedie niekoľko tisíc exekučných konaní, preto pred návštevou úradu dajte prednosť písomnej komunikácii, resp. dopytu na náš email. čítať viac

Telefonujte v úradných hodinách, uveďte Vaše meno a spisovú značku exekúcie, oznámte aké dokumenty Vám už boli doručené, dôkladne si ich prečítajte, majte ich pred sebou a stručne formulujte svoju požiadavku alebo žiadosť o informáciu… čítať viac