Dražby

Zverejňujeme aktuálne údaje o dátume, čase a mieste konania dražby, o predmete dražby, cene a najnižšom podaní, výške dražobnej zábezpeky a ďalšie podmienky a náležitosti dražby. Dražby obsahujú zoznam a opis hnuteľných a nehnuteľných vecí ponúkaných exekútorským úradom na predaj.

Odklad exekúcie

Na návrh povinného môže súd (§ 45) povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou.

Výhody spolupráce

mladý, dynamický kolektív so zodpovedajúcim vzdelaním a skúsenosťami, ktorý pracuje rýchlo, razantne, zodpovedne ale zároveň slušne

náš vzťah k účastníkom exekučného konania, ako aj tretím osobám, je korektný, založený na úcte človeka k človeku, s rešpektovaním a zachovávaním jeho práv

rešpektujeme princíp rovnosti účastníkov, žiadneho z účastníkov konania nezvýhodňujeme ani nediskriminujeme…

Exekútorský úrad

Exekútorský úrad disponuje najmodernejšou telekomunikačnou, počítačovou a kancelárskou technikou, vrátane softvérového vybavenia. Máme uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti.

Hospodárnosť

Pri voľbe spôsobu vykonanie exekúcie prihliadame najmä na rýchlosť a hospodárnosť exekučného konania. Dohodu o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky uzavierame len s písomným súhlasom oprávneného a len vtedy, ak účel exekúcie nie je možné dosiahnuť iným spôsobom.

Profesionalita

Pri výkone exekučnej činnosti kladieme dôraz na tímovú prácu a vysokú profesionalitu, prijímame každý návrh na vykonanie exekúcie bez ohľadu na výšku vymáhanej pohľadávky. Každému návrhu sa zodpovedne venujeme. Pri svojej práci sa snažíme predchádzať konfliktným situáciám a hľadať vždy najvhodnejšie riešenia smerujúce k vymoženiu pohľadávky.

 

V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci. Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle.

Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní.